Legal & Privacy

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn de voorliggende algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen THIBAULT VAN RENNE BVBA en de koper en alle voor die laatste door THIBAULT VAN RENNE BVBA geleverde goederen.

1.2. Deze algemene voorwaarden sluiten alle eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de koper uit, behoudens indien THIBAULT VAN RENNE BVBA met de toepassing van laatstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De eenvoudige ondertekening van de gebeurlijke bestelbon van de koper door THIBAULT VAN RENNE BVBA geldt niet als een dergelijke uitdrukkelijke instemming.

1.3. De structuur en titulatuur van voorliggende algemene voorwaarden hebben geen rechtskwalificerende betekenis. De eventuele nietig heid van één voorwaarde heeft geen invloed op de geldigheid van de overige algemene voorwaarden.
 

2. BESTELBON EN/OF VOORSCHOTFACTUUR

2.1. De ondertekening en – ook elektronische – terugzending van de bestelbon en/of voorschotfactuur door de koper naar THIBAULT VAN RENNE BVBA binnen de gestelde vervaltermijn, houdt een bevestiging door de koper in, alsook de aanvaarding door de koper van voorliggende algemene voorwaarden.

2.2. Transport van de goederen van en naar de koper is nooit in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3. Op elk moment behoudt THIBAULT VAN RENNE BVBA zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke betaling van de goederen, aan de
koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te vragen.
 

3. LEVERING

3.1. Leveringstermijnen worden enkel gegeven ten titel van inlichting en zijn geenszins bindend, al worden zij zoveel als mogelijk gerespect eerd.

3.2. Vertraging in de levering kan geen grond opleveren tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst en vormt evenmin een grond voor het eisen van enige schadevergoeding door de koper.

3.3. Any purchase order duly accepted by the Client, either by email or by returning the purchase order duly dated and signed to THIBAULT VAN RENNE, is firm and definite.

3.4. THIBAULT VAN RENNE BVBA behoudt zich het recht voor om de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze later dan voorzien worden geleverd.

3.5. Alle gebeurlijke verzendingen, ook diegene die franco geschieden, gebeuren op risico van de koper.
 

4. BETALING

4.1. De op de bestelbon/voorschotfactuur of (eind)factuur vermelde bedragen zijn contant te Gent te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de voorzijde van het document, in welk geval de bedragen betaalbaar zijn op het rekeningnummer
Fortis BE80 001-5652967-77 van THIBAULT VAN RENNE BVBA binnen de gestelde termijn.

4.2. Bij bestelling door de koper kan THIBAULT VAN RENNE BVBA een bestelbon/ voorschotfactuur opmaken voor een door hem te bepalen percentage van het totaalbedrag.

4.3. Bij levering dient de koper het nog niet betaalde saldo van de overeengekomen totaalprijs te betalen..

4.4. De verkoopprijs zal niet worden gewijzigd.

4.5. Bij niet-betaling, niet-tijdige en/of onvolledige betaling van de op de bestelbon/voorschotfactuur of (eind)factuur, is vanaf de vervaldatum
en tot integrale betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door de koper een jaarlijkse verwijlintrest verschuldigd van 10% van het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor bijkomende nadelen, administratie- en andere kosten verschuldigd ten belope van 10% van het open staande factuurbedrag, met een minimum van 150,00 EUR als strafbeding, onverminderd het recht van THIBAULT VAN RENNE BVBA om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit alles staat los van de gebeurlijke gere chtskosten, inningskosten en onkosten verbonden aan onbetaalde cheques, die in voornoemde schadevergoeding niet begrepen zijn en afzonderlijk ten laste van de koper vallen.

4.6. Elke onbetaalde (voorschot)factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee dat enige andere niet-vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar wordt.

4.7. THIBAULT VAN RENNE BVBA behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling van een (voorschot)factuur de voordien bestelde orders voor levering te blokkeren en een retentierecht op de goederen uit te oefenen. Deze blokkering geldt dan als ingebrekestelling. Tegen deze blokkering zal de koper geen verhaal kunnen uitoefenen. De goederen blijven te allen tijde eigendom van THIBAULT VAN RENNE BVBA tot de goederen integraal zijn betaald. Alle risico’s zijn ten laste van de koper.
THIBAULT VAN RENNE BVBA behoudt zich het recht voor om voorschotten in te houden om eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.
 

5. KLACHTEN

5.1. De goederen (tapijten) worden op maat handgeknoopt naar wens van de koper. Een kleine afwijking op maat en/of kleur is inherent aan handgeknoopte tapijten en. vormt geen grond voor het eisen van enige schadevergoeding door de koper.

5.2. Alle klachten en opmerkingen inzake de bestelling, aankoop, (voorschot)facturen en goederen zijn uitsluitend ontvankelijk indien ze schriftelijk door de koper worden gedaan binnen een termijn van 8 dagen na de verzendingsdatum van de (voorschot)factuur of lever ing, tenzij de bestelling of aankoop plaatsvond in de Mageleinstraat 46 te 9000 Gent in welk geval de overeenkomst onmiddellijk bindend is. Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de aard en de motivering van de klacht vermelden.

5.3. Alle klachten of opmerkingen die THIBAULT VAN RENNE BVBA na deze voormelde bindende termijn bereiken worden als nietig bes chouwd en de facturen en voorliggende voorwaarden zullen als definitief en zonder enig voorbehoud als aanvaard worden beschouwd.

5.4. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn verplichting om de (voorschot)factuur tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur.
 

6. GESCHILLEN: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

6.1. Iedere overeenkomst en elke levering van goederen of diensten, zelfs met internationaal karakter, is onderworpen aan het Belgische recht. De volledige relatie tussen THIBAULT VAN RENNE BVBA en de koper is in al zijn aspecten en voor alle verrichtingen onderworp en aan de Belgische wetgeving.

6.2. Betalingen zijn steeds te Gent invorderbaar, wat ook de overeengekomen of geëiste betalingswijze is. In geval van betwisting en geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd.


Download aanvraag voor '[TITLE]'

Gelieve dit formulier in te vullen. We sturen de catalogus naar uw e-mailadres.

Prijsaanvraag voor '[TITLE]'

Vul dit formulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.