ZH RU DE FR NL EN

Teisiniai ir privatumo aspektai

Terminai ir sąlygos

1. TAIKYMO SRITIS

1.1. Šios bendrosios sąlygos, jei raštu nebuvo įtvirtinta kitaip, galioja visoms THIBAULT VAN RENNE BVBA su pirkėjais sudaromoms sutartims bei prekėms, kurias THIBAULT VAN RENNE BVBA tiekia šiems pirkėjams.

1.2. Šios bendrosios ir specialiosiose sąlygos neapima paties pirkėjo nustatytų bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų, išskyrus atvejus, kai THIBAULT VAN RENNE BVBA aiškiai raštiškai sutinka, jog minėtos sąlygos taip pat būtų įtrauktos į sutartį. Tačiau tas faktas, jog THIBAULT VAN RENNE BVBA pasirašė pirkėjo užsakymą nėra laikomas minėtu aiškiu sutikimu.

1.3. Šių bendrųjų sąlygų struktūra ir skyrių antraštės teisine prasme neturi reikšmės. Vienos iš sąlygų buvimas negaliojančia nedaro poveikio likusių sąlygų bei terminų galiojimui.
 

2. UŽSAKYMAS IR / ARBA IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA

2.1. Pirkėjo vykdomas užsakymo formos ir/arba išankstinio apmokėjimo sąskaitos pasirašymas ir išsiuntimas (taip pat vykdomas skaitmeniniu būdu) THIBAULT VAN RENNE BVBA per nurodytą terminą reiškia, jog pirkėjas sutinka ir priima anksčiau nurodytas bendrąsias sąlygas.

2.2. Prekių vežimas pirkėjui ir iš pirkėjo niekada neįtraukiamas į kainą, nebent susitarta kitaip.

2.3. THIBAULT VAN RENNE BVBA pasilieka teisę, net ir po dalinio apmokėjimo už prekes, bet kuriuo metu prašyti pirkėjo pateikti garantijų, kurių reikia įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui.
 

3. PRISTATYMAS

3.1. Pristatymo laikas nurodomas apytikriai, nėra griežtai privalomas, tačiau, kiek tik įmanoma, privalu nurodyto termino laikytis.

3.2. Vėluojantis pristatymas nėra pateisinama sutarties nutraukimo ar atsisakymo priežastis ir negali būti pagrindas pirkėjui reikalauti atlyginti nuostolius.

3.3. Bet koks pirkimo užsakymas, tinkamai Kliento priimtas el. paštu arba grąžinamas THIBAULT VAN RENNE BVBA su tinkamai nurodyta data ir pasirašytas, yra nekeičiamas ir galutinis.

3.4. THIBAULT VAN RENNE BVBA pasilieka teisę reikalauti apmokėti už prekes ir už pristatymą, net ir tuo atveju, kai pristatymas vyksta vėliau nei numatyta.

3.5. Visi papildomi galimi siuntimai, tarp jų ir nemokami, vykdomi pirkėjui prisiimant riziką.
 

4. APMOKĖJIMAS

4.1. Užsakymo formoje, išankstinio apmokėjimo sąskaitoje ar galutinio mokėjimo sąskaitoje nurodytos sumos grynais mokamos Gente, išskyrus atvejus kai dokumento pradžioje nurodyta kitaip; tokiu atveju apmokamalėšas pervedant į THIBAULT VAN RENNE BVBA sąskaitą Fortis BE80 001-5652967-77 per sutartą laikotarpį.

4.2. Pirkėjo prašymu, THIBAULT VAN RENNE BVBA gali sudaryti užsakymo / išankstinio mokėjimo formą, pagal kurią nustatoma mokėtina suma procentais nuo visos sumos.

4.3. Įvykus pristatymui, pirkėjas turi sumokėti sutartos pilnos kainos likutį.

4.4. Pardavimo kaina nekeičiama.

4.5. Vadovaujantis bendrovės reglamentu ir be išankstinio įspėjimo, išankstinio apmokėjimo sąskaitos ar galutinės sąskaitos nesumokėjimo, apmokėjimo vėlavimo ir nepilno apmokėjimo už įvykdytą užsakymą atveju imami metiniai 10% delspinigiai nuo tos sumos, kurią pirkėjas privalėjo sumokėti, juos skaičiuojant už laikotarpį nuo nesumokėjimo datos iki pilno apmokėjimo. Taip pat, vadovaujantis teisės aktais ir be išankstinio įspėjimo, už papildomus nepatogumus, už administracines ar kitas išlaidas turi būti sumokėta tokio pat dydžio kompensacija, kuri lygi 10% nuo neapmokėtos sąskaitos sumos,kartu su mažiausiai 150,00 eurų bauda, nepažeidžiant THIBAULT VAN RENNE BVBA teisės reikalauti didesnės kompensacijos, jei yra įrodymų, jog faktiškai patirta žala atitinka didesnę sumą. Visa tai, nepriklausomai nuo galimų teisinių išlaidų, pristatymo išlaidų ir išlaidų, susijusių su neapmokėtomis sąskaitomis, kurių sumos neįtrauktos į anksčiau minėtas kompensacijas, iš pirkėjo reikalaujamos atskirai.

4.6. Kiekviena neapmokėta (išankstinio apmokėjimo) sąskaita lemia tai, kad bet kuri kita neuždelsta sąskaita automatiškai tampa uždelsta ir turi būti sumokėta nedelsiant, be papildomo įspėjimo.

4.7. Sąskaitos (Išankstinio apmokėjimo) neapmokėjimo atveju, THIBAULT VAN RENNE BVBA pasilieka teisę sustabdyti ankstesnius užsakymus ir sulaikyti prekių pristatymą. Toks sulaikymas laikomas formaliu pranešimu. Pirkėjas neturi teisės skųsti tokio prekės sulaikymo. Bet kuriuo atveju prekės lieka THIBAULT VAN RENNE BVBA nuosavybe iki tol, kol už jas bus pilnai apmokėta. Visa rizika tenka pirkėjui.

THIBAULT VAN RENNE BVBA pasilieka teisę pasilaikyti išankstinio apmokėjimo sumą tam atvejui, jeigu reikėtų kompensuoti pardavimo metu patirtus nuostolius.
 

5. PRETENZIJOS

5.1. Prekės (kilimai) yra rankomis rišami gaminiai ir gaminami pagal pirkėjo individualius pageidavimus. Rištiniai kilimai gali šiek tiek skirtis vienas nuo kito dydžiui ir / arba spalva, tai rištiniams kilimams yra būdinga, todėl tokie skirtumai negali būti pagrindas pirkėjo pretenzijoms.

5.2. Skundai ir pastabos, susijusios su užsakymu, pirkimu (išankstinio mokėjimo) sąskaitomis ir prekėmis tik tuomet priimami, jei pirkėjo pateikiami raštu per 8 dienas po pristatymo arba (išankstinio mokėjimo) sąskaitos pristatymo, išskyrus atvejus, kai užsakymas ar pirkimas buvo vykdomas Gento parduotuvėje adresu Mageleinstraat 46, 9000, nes tokiu atveju sutartis įsigalioja iš karto. Pretenzijos teikiamos registruotu laišku, jame privalu tiksliai nurodyti pretenzijos pagrindą ir pobūdį.

5.3. Skundai ar pastabos, kurias gavo THIBAULT VAN RENNE BVBA po anksčiau minėto termino, laikomi negaliojančiais, o sąskaitos ir esama prekės būklė laikomos besąlygiškai priimtinomis.

5.4. Pretenzijos užpildymas neatleidžia pirkėjo nuo jo / jos įsipareigojimo laiku apmokėti išankstinio mokėjimo sąskaitą. Pretenzijos užpildymas nebūtinai yra tolygus sąskaitos užginčijimui
 

6. GINČAI: TAIKOMA TEISĖ – KOMPETENTINGAS TEISMAS

6.1. Bet kokios sutarties atveju, įskaitant ir tarptautinės, taikoma Belgijos teisė. Bet kokių santykių tarp THIBAULT VAN RENNE BVBA ir pirkėjo ir visų sandorių atveju taikomi Belgijos įstatymai.

6.2. Mokėjimai visada vykdomi tik Gente, nepriklausimai nuo sutarto ar reikalaujamo mokėjimo būdo. Ginčų atveju, kompetentingi yra tik Gento teritorinės jurisdikcijos teismai.